Organisatie/bestuur

Koorschool Lambertus

  • Werkt op professioneel niveau aan de muzikale vorming van kinderen en ontwikkelt hen tot jonge mensen die plezier hebben en houden in het samen muziek zingen/maken. Onderdeel hiervan vormt een zgn. zang-leertraject, er wordt naast het zingen aandacht geschonken aan gehoortraining en noten lezen.

  • Geeft de kinderen een brede muzikale basis mee, en verrijkt hen met de grote schat aan koormuziek, zowel uit het heden als het verleden.

  • Versterkt de artistieke kwaliteit en continuïteit van het koorleven in Hengelo.

  • Het verzorgen van optredens. Deze kunnen zowel binnen als buiten de kerk plaatsvinden.

Organisatievorm

  • De koorschool is ondergebracht in de Stichting Koorschool Lambertus Hengelo.

ANBI

Naam: Stichting Koorschool Lambertus
RSIN-nummer: 85 27 538 10
Contactgegevens: Wemenstraat 2, 7551 EX Hengelo
Secretariaat: Wemenstraat 2, 7551 EX Hengelo
Bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit vijf natuurlijke  personen waaronder een voorzitter, secretaris, en penningmeester. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. De bestuursleden zijn: M. van Kimmenade (voorzitter), vacature (secretaris), N. Kuipers (penningmeester), M. Rozeman (lid), vacature (lid).
Beleidsplan: Kinderen een brede muzikale basis meegeven en hen actief in aanraking brengen met de vocale muziek, niet alleen uit het heden, maar ook uit het verleden, waardoor de grote schat aan koormuziek wordt bewaard en doorgegeven. Het verzorgen van optredens. Deze kunnen zowel in kerkelijk verband als ook daarbuiten plaatsvinden.
Een link naar het volledige beleidsplan vindt u onderaan deze pagina.
Beloningsbeleid: Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Doelstelling: Het opzetten en in stand houden van een  opleiding waarbij op professioneel niveau aan de muzikale vorming van kinderen wordt gewerkt met toespitsing op de actieve zangkunst.
Uitgeoefende activiteiten: De koorschool verzorgt optredens  in o.a. de Lambertusbasiliek en verschillende verzorgingstehuizen, daarnaast is de medewerking verleend aan  de 4-mei-herdenking, verschillende kertstconcerten, korendagen, het 4-korenconcert en de opvoering van de Matthaus Passion.
Financiële verantwoording: De stichting is in 2013 opgericht. De balans en de staat van baten en lasten over 2023 vindt u hier: https://www.koorschoollambertus.nl/wp-content/uploads/2024/01/2024-01-06-Koorschool-Lambertus-Balans-en-Staat-van-Baten-en-Lasten-2023.pdf