ANBI gegevens

Naam: Stichting Koorschool Lambertus
Fiscaal Nummer: 57827699
Contactgegevens: Wemenstraat 2, 7551 EXHengelo
Secretariaat: Wemenstraat 2, 7551 EXHengelo
Bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit drie of vijf natuurlijke  personen waaronder een voorzitter, secretaris, en penningmeester.Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe
aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
Beleidsplan: Kinderen een brede muzikale basis meegeven en hen actief in aanraking brengen met de vocale muziek, niet alleen uit het heden, maar ook uit het verleden, waardoor de grote schat aan koormuziek wordt bewaard en doorgegeven. Het verzorgen van optredens. Deze kunnen zowel in kerkelijk verband als ook daarbuiten plaatsvinden.
Beloningsbeleid: Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden. Indien van toepassing hebben zij recht op
een vergoeding van de kosten die zij redelijkerwijs
hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
Doelstelling: Het opzetten en in stand houden van een  opleiding waarbij op professioneel niveau aan de muzikale vorming van kinderen wordt gewerkt met toespitsing op de actieve zangkunst.
Uitgeoefende activiteiten: Vanaf 2013 zijn verschillende optredens verzorgd in o.a.de Lambertusbasiliek en verschillende verzorgingstehuizen.
Financiële verantwoording: De stichting is in 2013 opgericht. Een balans over 2013 en een staat van baten en lasten over 2013 zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.